DNA teorien 

Jenny T. Vikhammer har utarbeidet det hun har kalt Den Nøytrale Altomfattende teori, som også er en helt ny DNA teori. Dette handler også om hvordan alt henger sammen i kroppen og på jorden (mikro kosmos) og med universet (makro kosmos). Denne DNA teorien omfatter en helt ny viten som ligger i vårt DNA, og hvordan vi blant annet kan gjenskape balansen i kroppen, livet og på jorden. 

De fleste vet at vårt DNA er den originale oppskriften i mennesket, mens RNA er kopien. 
Se for deg at DNA´et er den originale oppskriften på deg, som kokken har å forholde seg til 
(og kokken her er RNA´et). Kokken burde følge oppskriften, men legger til og trekker i fra enkelte ting ut ifra eget ønske. Forskerne har ikke funnet ut hvem denne kokken er, som endrer på den originale oppskriften. Det har Jenny kartlagt gjennom DNA teorien, som igjen fører til at vi har mulighet til å kunne finne tilbake til menneskets sin originale oppskrift.

Dette innebærer mye revolusjonerende nytt innen mange felt, og viser oss et helt nytt unikt samspill mellom mennesket og universet. Dette handler hovedsakelig om viten og læren om DNA. De fleste vet at vårt DNA inneholder all programmert informasjon, som ikke bare går på hvordan vi er bygd opp, men også hvordan alt henger sammen.

I vårt DNA ligger alle svar på menneskets oppskrift, som vi trenger å forstå for å kunne holde oss "friske og raske". Jenny T. Vikhammer har ikke bare utarbeidet DNA teorien, hun jobber også med å kunne utføre den i praksis. Det vil si at vi nå har muligheten til å "oppgradere" ditt DNA energimessig, slik at man kan gå tilbake å "resette deg" til før en ubalanse/traume "fant sted" gjennom DNA Dybde behandling.


Bakgrunnen til hennes forskning begynte i begynnelsen av 90-tallet, da hun oppdaget en kjertel som lå midt i mellom nakke-knutene bak i hodet (ved medulla oblomgata/den forlengede marg).

Denne kjertelen inneholder mange svar på våre uløste gåter og sykdommer i kroppen.
Det som fattet hennes interesse først, var at svaret på demens så ut til å ligge her,                     noe hun nå er helt sikker på. Det Jenny ikke forutså, var at denne kjertelen førte henne til          en mye mer omfattende studie innen helt andre felt enn planlagt. 

Dette omfatter blant annet funnet av 6 nye chakra, ny DNA og kromosom viten (hvem vi egentlig er), og ny forståelse av tid, sted og rom, og ny oppfattelse av mennesket, verden og universet. 

For å finne opprinnelsen til alt, så har Jenny basert sin forskning på nøytral energi.
Både vestlig- og østlig tenkning er basert på dualitet (pluss og minus), mens hele universet er bygd opp av nøytral energi. Det en vanligvis gjør, er å bedømmer alt som positivt eller negativt, som igjen fører til at alt i livet vårt går opp og ned. De fleste mener at alt er relativt, mens vi mener at alt er konstant, hvis ikke vil en aldri få alt til å stemme. 

Vi "binder opp" energien, følelsene og tankene våre blant annet i fortiden eller fremtiden, 
så ved å frigjøre dette så kan vi få tak i de delene vi ikke regner med, som også gjør at alt virker relativt. Det er kun nøytraliteten som kan utvide hele vår horisont, og sprenger alle tidligere grenser på hva som er mulig og dermed få hele kabalen til å gå opp.

Edens Have er brobyggere imellom vestlig forskning og østlig tenkning.
Dette har gjort at vi har knyttet disse sammen til et helt eget nytt komplett system,                   noe som viser at vi har uendelig mye å lære av hverandre.

På denne ferden for å finne svar og forene alt, har Jenny utviklet det vi har kalt 
Det universelle språk. Det alle hittil bare har gjort, er å kunne endre tanke og følelser hos mennesket. Det å kunne gå forbi våre tanker og følelser, har de fleste ansett som umulig.       Det er nettopp det Det universelle språk gjør, som vil si det samme som å gå til opprinnelsen uten å dra med seg gamle tanke- og handlingsmønster. Det er dette som har gjort det mulig å utarbeide DNA teorien. 

DNA teorien handler også om sinnet vårt, og hvilke begrensninger det består av. Ved å kunne  gå forbi sinnet, så kan en kobler opp alt i oss og alt utenfor oss på en helt unik ny måte, som ingen tidligere har hatt kunnskap om. 

Vi har mange pyramider i den fysiske kroppen vår (mikrokosmos),
som er kartlagt og satt navn på av den vestlige helsesektoren.
Disse pyramidene har vi også liggende forskjellige steder rundt om på jorden (makrokosmos). Det kanskje mange ikke vet, er at hvis en studerer en pyramide i kroppen vår for eksempel pyramiden i bekkenet, så finner en ut og kan frigi akkurat det samme som det som ligger i Kheopspyramiden i Giza (Egypt). Disse er en perfekt gjenspeiling av hverandre, forskjellen er at den ene er i mikro størrelse og den andre utenfor kroppen er i makro størrelse.

Jenny T. Vikhammer har funnet og kartlagt hvor de viktigste pyramidene utenfor oss er           (på jorden) og de som er i oss, og hvem som gjenspeiler hverandre. Dette har gjort at hun har fått enormt mye lærdom om hva som egentlig bor i oss, viten om mennesket og jorden, og vår opprinnelige historie (ukjente historie). Det aller viktigste er likevel å skjønne hvordan en kan forløse alt dette, de forskjellige energiene og mulighetene som er bundet opp i pyramidene og kunne frigjøre dette i kroppen vår. 

Mange har skjønt at vi har alt i oss. Kroppens magiske symboler bare et lite utdrag som viser dette. Jenny T. Vikhammer har funnet og kartlagt 11 av disse i kroppen,                                            eks. Den hellige gral og De vises sten. Det første magiske symbolet hun fant var
De vises sten, det sies at det gjør en til et opplyst menneske. 
De fleste vet at thymusen er hoved kjertelen i vårt fysiske immunsystem, men ikke mange vet at De vises sten kan også kobles sammen med thymusen og øke vårt mentale immunforsvar.
Dette gjør at man kan bruke mer av hele hjernekapasiteten, og dermed bli et opplyst menneske. 

Kroppen er ganske godt kartlagt gjennom det vestlige system (helsesektoren),
selv om det er mange ting de ikke vet. Hvis en for eksempel går på nervesystemet,
så er det allment kjent at enkelte deler av nervesystemet er viljestyrt (som vi styrer selv),      som det somatiske nervesystem. Det autonome nervesystemet er ikke viljestyrt (det vil si at vi ikke styrer det selv), forskerne har ennå ikke funnet ut hvem som egentlig styrer det. Jenny har gjennom DNA teorien kartlagt dette og de medfølgende prosesser, som medfører enormt store endringer i vårt syn på RNA og vår oppbygning og virke. 

I DNA teorien står kromosomer/genetikk sentralt. Det som en hittil har lagt vekt på
er cellens kopierings evne og at kopien blir dårligere og dårligere ved hver celledeling (RNA).  Jenny T. Vikhammer har jobbet mye med hvordan man kan få cellene til å reprodusere seg selv, for å kunne finne tilbake til vår originalt DNA kode. 
Dette er også læren om sjelen

Jenny har også funnet ny kromosom viten, som er viktig for blant annet å kunne frigi rett mengde telomerase i kroppen, som blant annet kan holde kroppen mye friskere. En annen viktig faktor er balansen av prolaktin i kroppen, spesielt for flere lidelser som Alzheimers, Demens og Parkinsons sykdom. 

Jenny T. Vikhammer har i Den Nøytrale Altomfattende teori også et helt nytt og annerledes oppsett på tid, sted og rom, som endevender hele vårt virkelighetssyn på det aller meste.        Det omhandler også helt ukjente prosesser og nye oppfatninger om hvordan alt henger sammen i forhold til kroppen, kretsløpet (både det lille og store), universet (hvordan det påvirker kroppen og vice versa), og helt ut til galaksene.

Det viktigste Jenny T. Vikhammer har lært er at det vi tror vi er avhengige av,
er det som "sperrer oss inne"! Det er derfor vi bruker og frigjør bare gjennomsnittlig ca. 4-10 % av  kapasiteten i hjernen og viten i forhold til DNA, slik at vi ikke har skjønt å gå forbi og få tak i de resterende ca. 90-96% som ingen tidligere har hatt tilgang til, som også handler om mørk materie og mørk energi.

Dette er bare et lite utdrag av hva Den nøytrale altomfattende teori omhandler,
uten at vi har gått i dybden på noe. 

Vil du hjelpe oss og vise din støtte i vårt forskningsarbeid, så kan du gi ditt bidrag til:
Edens Have AS Forskningskonto: 4230 58 83756
Alle små og store bidrag mottas med stor glede og takknemlighet!